Zadzwoń: 798 257 446

Regulamin pracy serwisu Arauto

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy korzystania z usług świadczonych przez firmę Arauto Ariel Cichowlas z siedzibą przy ul. Raduńskiaj 54a, 80-021 Gdańsk, NIP 5832914894, telefon: 798257446, zwaną dalej Zleceniobiorcą, na żądanie Klienta, zwanego dalej Zleceniodawcą, w oparciu o formularz Zlecenia Naprawy Pojazdu zwanym dalej Zleceniem Naprawy.

 2. Wszelkie naprawy wykonywane są przez Zleceniobiorcę zgodnie z wiedzą techniczną oraz w oparciu o procedury i technologię producenta części lub pojazdu.

 3. Regulamin określa warunki świadczenia usług oraz prawa i obowiązki stron i stanowi ogólne warunki umów. Wszelkie zlecenia wykonania usług podlegają warunkom niniejszego Regulaminu, chyba że strony ustanowią szczególne warunki.

 4. Warunkiem korzystania z jakichkolwiek usług jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie internetowej: www.arautoserwis.pl, a także na żądanie Klienta w siedzibie firmy – ul. Raduńska 54a, 80-021 Gdańsk.

 

§2

PRZYJMOWANIE POJAZDÓW

 1. Przyjęcie pojazdu odbywa się na podstawie złożonego i podpisanego dokumentu Zlecenia Naprawy, będącego oświadczeniem woli Klienta, wypełnionego przy użyciu następujących danych: dane pojazdu, dane Klienta, stan pojazdu, lista zleconych prac i /lub usterek do naprawy.

 2. Jeżeli w procesie złożenia Zlecenia Naprawy Klient podał swoje dane, które uległy zmianie, jest on zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zleceniobiorcy o ich zmianach, drogą telefoniczną lub w siedzibie Zleceniobiorcy.

 3. Podczas przyjmowania pojazdu sporządzane jest:

 • zlecenie wykonania naprawy;

 • zlecenie sporządzenia jedynie wstępnego kosztorysu.

 1. Złożenie podpisanego przez właściciela pojazdu lub jego pełnomocnika Zlecenia Naprawy oznacza całkowitą akceptację Regulaminu warsztatu oraz zawarcie umowy na wykonanie usługi we wskazanym w Zleceniu Naprawy zakresie.

 2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. do zakończenia świadczenia usług w ramach konkretnego Zlecenia Naprawy.

 3. Wraz z pojazdem Zleceniodawca pozostawia w warsztacie kluczyki oraz okazuje ubezpieczenie wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu, a jeżeli pojazd nie został przerejestrowany po zakupie, także okazje kopię dowodu zakupu, darowizny lub użyczenia.

 1. Jeśli Zleceniodawca otrzymał jedynie potwierdzenie przyjęcia pojazdu, niezbędne jest w terminie 3 dni od potwierdzenia przyjęcia, sporządzenie Zlecenia Naprawy zawierającego wyszczególnienie zakresu prac do wykonania lub odebranie w tym terminie pojazdu.

 2. Nieodebranie pojazdu w powyższym terminie skutkuje naliczaniem po 3. dniu od daty przyjęcia pojazdu opłaty za przechowanie pojazdu w wysokości 50zł netto za każdy rozpoczęty dzień przechowywania.

 1. Zleceniodawca zezwala na wykonanie jazdy próbnej pojazdem celem diagnozy i/lub sprawdzenia prawidłowości wykonania naprawy.

 2. Zleceniobiorca może uzależnić wykonanie usługi od dokonania przedpłaty na poczet kosztów wykonania usługi.

 3. Zleceniobiorca może odstąpić od wykonania zlecenia przed jego rozpoczęciem w każdym przypadku.

 4. W uzasadnionych przypadkach Zleceniobiorca może odstąpić od wykonania zlecenia również w trakcie trwania naprawy.

 5. Zleceniobiorca ma prawo odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny.

§3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEDMIOTY POZOSTAWIONE W POJEŹDZIE

 1. Zleceniobiorca nie odpowiada za pozostawione w pojeździe przez Zlecającego naprawę przedmioty inne, niż wyposażenie standardowe pojazdu.

 2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za akcesoria i urządzenia zainstalowane w pojeździe trwale oraz za inne przedmioty pozostawione w pojeździe przekazane Zleceniobiorcy w depozyt pod warunkiem, że zostały one wskazane przez Zleceniodawcę w Zleceniu Naprawy.

§4

WYCENA ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Na wyraźne życzenie Klienta Zleceniobiorca może określić szacunkowy koszt naprawy lub sporządzić kosztorys naprawy pojazdu.

 2. Oszacowanie (koszty szacunkowe) to bezpłatna forma określenia przybliżonych kosztów naprawy w zakresie określonym w Zleceniu Naprawy, która nie jest wiążąca dla Zleceniobiorcy.

 3. Kosztorys stanowi szczegółową listę uwzględniającą wykonywane czynności, części oraz wstępną diagnostykę. Koszt sporządzenia kosztorysu określa każdorazowo Zleceniobiorca.

 4. Żadna naprawa nie będzie wykonywana przez Zleceniobiorcę wyłącznie na podstawie kosztorysu, bez wystawienia przez Klienta odrębnego Zlecenia Naprawy zgodnie z kosztorysem (co jest jednoznaczne ze zgodą na wykonanie usługi według kosztorysu). Złożenie Zlecenia Naprawy w oparciu o kosztorys jest niezbędne do wykonania naprawy.

 5. Kwoty podane w kosztorysie są cenami orientacyjnymi i mogą się różnić od ostatecznych w następujących przypadkach:

 • cena zakupu części u dostawcy uległa zmianie,

 • cena usług u podwykonawcy uległa zmianie,

 • zmianie uległa dostępność części u dostawcy według oferty, którego sporządzono wycenę,

 • części są niewłaściwie dobrane do pojazdu,

 • występuje konieczność wykonania dodatkowych napraw lub użycia dodatkowych materiałów,

 • występuje konieczność wymiany części nieujętych w naprawie głównej.

 1. W przypadku złożenia przez klienta Zlecenia Naprawy według kosztorysu, koszt sporządzenia kosztorysu jest zwracany.

 2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za usługę naprawy pojazdu obejmuje robociznę oraz koszt zakupu części zamiennych.

§5

WYKONYWANIE USŁUG

 1. W przypadku konieczności wykonania usługi zależnej od osoby trzeciej (w zakresie opinii lub pracy lub też konieczności sprowadzenia części) wskazanej przez Klienta w Zleceniu Naprawy ostateczny termin wydania pojazdu zostaje automatycznie przedłużony, a Zleceniobiorca jest zwolniony z jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

 2. Jeżeli pojawi się konieczność wykonania dodatkowych czynności naprawczych Zleceniobiorca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Klienta. Dopuszcza się możliwość poinformowania o konieczności wykonania dodatkowych czynności w formie telefonicznej.

 3. Zleceniobiorca zwolniony jest od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku odmowy zlecenia przez Klienta wykonania dodatkowych czynności naprawczych.

 4. Zleceniobiorca nie odpowiada za części dostarczone przez Klienta. W przypadku dostarczenia własnych części, jeżeli okażą się niedopasowane lub niesprawne Klient zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia części właściwych. W przypadku dostarczenia części niesprawnych lub niepoprawnych mogą zostać naliczone dodatkowe koszty.

 5. W przypadku wykonania naprawy za pomocą części dostarczonych przez klienta firma Arauto Ariel Cichowlas nie udziela gwarancji na wykonaną naprawę.

 6. Zleceniobiorca może udostępniać wizerunek pojazdu wraz z jego numerami identyfikacyjnymi w internecie bez ograniczeń czasowych.

§6

NAPRAWY Z UBEZPIECZENIA

 1. W przypadku zlecenia naprawy powypadkowej, Klient zobowiązuje się do zapłaty za wykonane czynności naprawcze niezależnie od odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zapłata za naprawę nie jest uzależniona od wyniku ewentualnego sporu pomiędzy Klientem, a ubezpieczycielem, bez względu na przedmiot sporu w szczególności zaś cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nie zwalnia zlecającego z ewentualnego obowiązku zapłaty.

§7

WYDANIE POJAZDU

 1. Wydanie pojazdu po dokonaniu naprawy musi zostać potwierdzone na dokumencie Zlecenia Naprawy. Zleceniodawca tym samym zobowiązuje się do podpisania Zlecenia Naprawy pojazdu podczas odbioru.

 2. Przewidywany termin wydania pojazdu po zakończeniu naprawy wyznacza Zleceniobiorca.

 3. Zleceniobiorca powiadamia Klienta o zakończeniu napraw oraz terminie odbioru telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, a jeżeli jest to niemożliwe, za skuteczne powiadomienie uważa się nadanie listu poleconego na adres wskazany w Zleceniu Naprawy.

 4. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru pojazdu po zakończeniu naprawy w podanym przez Zleceniobiorcę terminie. W przypadku nieodebrania pojazdu w wyznaczonym terminie Zleceniodawca naliczy opłatę za przechowywanie w wysokości 50zł netto za każdy rozpoczęty dzień. W przypadku nieodebrania pojazdu w wyznaczonym terminie Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do wykonywania czynności obsługowych ani nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu.

 5. Postanowienia pkt 4 powyżej nie wyłączają możliwości oddania przez Zleceniobiorcę przedmiotu Zlecenia Naprawy na przechowanie podmiotowi trzeciemu trudniącemu się takimi usługami w ramach prowadzonej przez siebie działalności. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym obowiązują opłaty za przechowanie zgodnie ze stawką tego podmiotu.

 6. Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania zapłaty za wykonane usługi niezwłocznie po zakończeniu naprawy lub w innym terminie wyznaczonym przez zleceniobiorcę. Po upływie tego terminu, prawo własności pojazdu za obopólną zgodą przechodzi na zleceniobiorcę.

 7. Zleceniobiorca może powstrzymać się z wydaniem pojazdu, dokumentów oraz kluczyków do czasu pełnego rozliczenia wszystkich zobowiązań zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy.

 8. Strony zgodnie ustalają, iż do momentu zapłaty lub upłynięcia terminu, o którym mowa w p. 6. na pojeździe ustanawia się prawo zastawu stanowiące zabezpieczenie wierzytelności Zleceniobiorcy z tytułu zobowiązań zleceniodawcy.

 9. Wartość zobowiązań zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy zostanie pomniejszona o wartość pojazdu, na którym ustanowiono prawo zastawu, tj. o sumę pieniężną za jaką pojazd zostanie odsprzedany lub zezłomowany.

 10. Jeśli wartość sumy pieniężnej, o jakiej mowa w p.9. jest wyższa od całkowitej sumy zobowiązań zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy - pozostała kwota podlega zwrotowi.

 11. Suma zobowiązań zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy zostaje powiększona o wszelkie koszty obsługi, przechowania pojazdu wraz z odsetkami ustawowymi, które powiększają tę sumę.

§8

OPŁATA Z TYTUŁU POSTOJU POJAZDU

 1. W czasie naprawy pojazd jest przechowywany bezpłatnie.

 2. Jeżeli czynności naprawy z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy nie są możliwe do wykonania, Zleceniobiorca powiadomi o tym Klienta telefonicznie, pisemnie, bądź drogą elektroniczną i wezwie Klienta do odbioru pojazdu w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia.

 3. W przypadku nieodebrania pojazdu w ustalonym terminie Zleceniobiorca wysyła listem poleconym płatne zawiadomienie na adres podany w Zleceniu Naprawy i naliczy Klientowi opłatę za przechowanie pojazdu w wysokości 50zł netto za każdy rozpoczęty dzień oraz koszt zawiadomienia w wysokości 30zł.

 4. W przypadku nieodebrania pojazdu po naprawie lub w innych sytuacjach gdy naprawa zostanie zatrzymana w czasie 3dni, zostanie naliczona opłata w wysokości 50zł netto za każdy rozpoczęty dzień.

 

§9

ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU POWSTANIA SZKODY

 1. Zleceniobiorca nie odpowiada za usterki i wady pojazdu występujące przed przyjęciem do naprawy oraz te, które są niemożliwe do wykrycia w zakresie prowadzonych oględzin i napraw.

 2. Zleceniobiorca umieszcza na Zleceniu Naprawy stwierdzone usterki. W przypadku stwierdzenia usterek lub stwierdzonych i nie zleconych do naprawy, a mających wpływ na bezpieczną eksploatację pojazdu Klient zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o odmowie wykonania napraw tych usterek, co automatycznie zwalnia Zleceniobiorcę od odpowiedzialności z tytułu powstania jakiejkolwiek szkody.

 3. Odbiór pojazdu przez Klienta lub jego pełnomocnika oznacza potwierdzenie prawidłowego wykonania Zlecenia Naprawy.

§10

CZĘŚCI ZDEMONTOWANE

 1. Na wyraźne żądanie klienta podczas przyjęcia pojazdu przez zleceniobiorcę, Zleceniobiorca zwraca zdemontowane części wraz z pojazdem, z wyjątkiem wymiany gwarancyjnej. Części wymienione i nieodebrane przez Klienta przy odbiorze pojazdu będą niezwłocznie niszczone.

§11

GWARANCJA NA CZĘŚCI I USŁUGI

 1. Gwarantem na wszystkie nowe części użyte przy naprawie pojazdu jest producent za pośrednictwem swojego importera.

 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakość materiałów i części dostarczonych przez Zleceniodawcę - Klienta.

 3. W przypadkach, gdy Klient zdecyduje się na naprawę przy użyciu części używanych, dostarczenie części spoczywa na nim, a Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe działanie.

 4. W przypadku konieczności reklamacji dostarczonych przez Klienta materiałów lub części, Klient pokrywa koszty demontażu wadliwego elementu i ewentualnego montażu elementu nowego.

 5. Rękojmia

 • W umowach z przedsiębiorcami odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 • W umowach z konsumentami Zleceniobiorca odpowiada za wady (rękojmia) na zasadach wskazanych w Kodeksie Cywilnym. Reklamacja może zostać zgłoszona Zleceniobiorcy w formie pisemnej na adres 80-021 Gdańsk, ul. Raduńska 54a, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście w siedzibie Zleceniobiorcy. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe zgłaszającego wadę. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Warunkiem rozpoczęcia procedury i rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Zleceniodawcę pojazdu do siedziby firmy.

§12

SPORY

 1. Wszelkie spory mogące powstać w wyniku wykonania Zlecenia Naprawy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

 

§13

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za nieskuteczne w zakresie w jakim zostało uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, co nie wpłynie na pozostałe postanowienia Regulaminu, ani nie będzie oznaczać ich nieważności, niezgodności z prawem lub niewykonalności. Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia nowym postanowieniem, które będzie ważne, skuteczne i jak najbardziej zbliżone do postanowienia dotkniętego nieważnością lub bezskutecznością.

/index.php